Po 100 rokoch, Píše sa rok nášho pána 2018AD

Autor: Robert Hodoši | 28.6.2018 o 16:32 | Karma článku: 0,00 | Prečítané:  87x

Z Osvety (#OSVeta) o 100. výročí vzniku Česko-Slovenska a významné udalosti s tým súvisiace. ZDRoj = Národná Pokladnica a Post Bellum, plus kolektív.

__Pred 100 Rokmi sa začala písať nová Kapitola našich Dejín - bolo založené samostatné #CeskoSLovensko!! Pri tomto kľúčovom historickom OKamihu stálo mnoho odvážnych Ľudí, vďaka ktorým sme sa vymanili z Nadvlády #RakuskoUHorsko(-a). Hlavnými Postavami celého PRevratu boli #MilanRastislavSTefanik, #TomasGarrigueMasaryk a #EDVardBenes.

__Dňa 28ho októbra v roku nášho pána 1918AD uznalo #RakuskoUHorsko AWTonómiu #CeskoSLovensko(-a), a ešte v ten istý večer bolo zverejnené vyhlásenie Národného Výboru:: "Lide československý. Tvwuj odvyeký sen se stal skutkem..."

__#TomasGarrigueMasaryk:: "Má-li naše Demokracie své Nedostatky, musíme prjekonávat ty Nedostatky, ale ne prjekonaavat Demokraciyi."

__#MilanRastislavSTefanik:: "Zvíťazíme, ak budeme my Česi a Slováci, vždycky po Boku. Keď sa podarí niekomu nás rozdvojiť, potom bude s nami zle. V Jednote je Sila. Prvou Zásadou nášho Boja je Jednota a SVornosť. To si, BRatia, pamaetajme."

__100té Výročie VZNiku #CeskoSLovensko(-a):: #MilanRastislavSTefanik a #TomasGarrigueMasaryk zohrali kľúčovú ÚLohu v PRocese OSLobodenia #CeskoSLovensko(-a) z Nadvlády #RakuskoUHorsko(-a), ale taktiež pri Formovaní nového ŠTátu. #TGMasaryk bol menovaný prvým česko-slovenským PRezidentom a #MRSTefanik Ministrom Vojny. Obidvaja ŠTaatnici suu dnes pre #SLovak(-ov) a #Cech(-ov) Symbolmi SLobody, národnej HRDosti a VLastenectva.

__VZNik #CeskoSLovensko(-a):: 28meho OKTóbra 1918AD sa rozšírila INFormácia o PRijatí Podmienok Kapitulácie RakúskoUHorsko(-a). Podmienky obsahovali aj UZNanie AWTonómie Národov Monarchie, ktoré si Ľudia vyložili ako UZNanie Nezávislosti. Táto SPRáva sa stala IMPulzom k živelným Demonštráciám, pri ktorých Ľudia oslavovali v ULiciach a ničili Symboly #RakuskoUHorsko(-a). Národný Výbor vydal Prehlásenie o VZNiku Republiky a prevzal Kontrolu nad ÚRadmi. Tak vzniklo samostatné #CeskoSlovensko.

__#MartinskaDeklaracia:: Deklarácia bola prijatá 30teho OKTóbra v roku nášho Pána 1918AD na zakladajúcom ZHRomaždení SLovenskej národnej Rady v #Martin(-e). Dokument predstavuje najdwoležitejší štátno právny AKT národnej demokratickej Revolúcie na #SLovensko(-u). Signatári Deklarácie prehlásili SNR.. za jediného oprávneného Zástupcu slovenského Národa, odmietli PRávomoci uhorskej VLády, vyjadrili Podporu Požiadavke Vytvorenia spoločného ŠTátu s českým Národom, a požadovali tiež okamžité Vyhlásenie Mieru.

__#CeskoSLovenskaNarodnaRada:: CSLNR.. vznikla v #Pariz(-i), Paríži,  v roku nášho Paana 1916AD. Jednalo sa o reprezentatívny ORGán zahraničného ODBoja a jeho vedúcich PRedstaviteľov v Čele s #TGMasaryk(-om). Hlavným Výsledkom Činnosti bolo Vytvorenie Česko SLovenskej ARMády (CjSLARM..) vo #FRancuzsko(-u). Rada bola postupne uznaná VLádami #FRancuzsko(-u), #Velka(-ej)Britania(-iyi), #USOFA.. (<=>USA..), a #Japonsko(-a) za reprezentatívny ORGán budúceho česko slovenského ŠTátu.

__Vznik Koruny česko slovenskej:: V Roku nášho Pána 1919AD bol prijatý Zákon, ktorý nariadil STiahnutie rakúsko uhorských  Bankoviek z OBehu. V tom istom Roku bolo rozhodnuté, že oficiálnym PLatidlom sa stane Koruna česko slovenská, delená na sto Halierov. Mince boli postupne vydávané v Rokoch 1921AD až 1922AD v Hodnotách 1,5,10,20 Korún, a 2,5,10,20,25,50 Halierov. Po Roku 1923AD boli vydané aj zlaté česko slovenské Dukáty, ktoré spllňali Funkciu obchodných Mincí. Česko slovenské PLatidlá patrili medzi jedny z najkrajších svojej Doby.

__#CeskoSLovenskeLegie:: CSLL.. sa oznacjovali Jednotky dobrovoľníckeho zahraničného vojenského ODBoja #Cech(-ov) a #SLovak(-ov) za prvej svetovej Vojny. Základ Vojsk začal vznikať už v Roku nášho Pána 1914AD. Vo #FRancuzsko(-u) boli v Rámci Cudzineckých Légiyí začlenené do samostatnej Roty, pre ktorú sa zaužívalo OZNačenie "#RotaNazdar". Koncom Vojny bolo v jednotkách česko slovenských zahraničných Vojsk viac ako 14x10^4 Dobrovoljníkov, v Bojoch padlo viac než 10^4 z nich.

__#MilanRastislavSTefanik:: #MRSTefanik, nazývaný aj "OSLoboditeľ Národa", bol Zakladateľom a PodPredsedom Česko SLovenskej Národnej Rady (CjSLNR), a taktiež Ministrom Vojny. Bol kľúčovou OSobou pri založení CjSR (<=>ČSR) spolu s #TGMasaryk(-om) a #EBenes(-om). Najvaečšiu Zásluhu mal na Formovaní česko slovenského zahraničného ODBoja počas prvej svetovej Vojny (<=>1stSW). Pomáhal pri organizovaní česko slovenských Légiyí a SPRostredkovaní Kontaktov na francúzskych štátnych Funkcionárov.

__AKo VZNikalo Česko SLovensko::

_9teho AWGusta 1918AD:: UZNanie česko slovenských bojových Jednotiek za Súčasť ozbrojených Síl. Dohody s BRitskou VLádou.

_14teho OKTóbra 1918AD:: USTanovenie česko slovenskej VLády, ktorú uznali ŠTáty #Dohoda(-y). Funkcie PRezidenta sa ujal #TGMasaryk, #EBenes sa stal PRedsedom ministerskej Rady a #MRSTefanik prvým Ministrom Zahraničia.

_18teho OKTóbra 1918AD:: SLávnostný PRednes Deklarácie Nezávislosti, tzv.. #WashingtonskaDeklaracia(-ej,-ie), #TGMasaryk(-om). Jej zaslanie americkému PRezidentovi #Wilson(-ovi) ako PRehlásenie Nezávislosti česko slovenského Národa.

_20teho OKTóbra 1918AD:: Prostredníctvom amerického veljvyslanectva v #Pariz(-i) odovzdaná ODPovedj PRezidenta #Wilson(-a) rakúsko uhorskej VLáde, ktorá obsahovala Podmienku, že Mier bude uzatvorený len pri súčasnom UZNaní samostatnosti Čecho Slovákov a Juho Slovanov.

_28meho OKTóbra 1918AD:: ZHRomjažďovanie Ľudí na verejných PRiestranstvách kvwoli Rozšíreniu INFormácie o rakúsko uhorskom PRijatí Podmienok Kapitulácie. Národný Výbor vydáva PRehlásenie o VZNiku Republiky a preberá Kontrolu nad ÚRadmi.

_30teho OKTóbra 1918AD:: SLovenská Národná Rada (<=>SLNR) prijíma Martinskú Deklaráciu o Nezávislosti SLovákov a vwoľu vytvoriť spoločný ŠTát s #Cech(-mi).

_14teho Novembra 1918AD:: Dočasné Národné ZHRomaždenie (<=>NZHR) prijíma PRehlásenie o Zosadení Habsburgskej Dynastie a USTanovení #CeskoSLovenskaRepublika(-ej,-y), (<=>CjSLR). PRezidentom bol zvolený #TGMasaryk.

@&.._RHDS_

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Už ste čítali?