#TaaLes from #MiLet-u

Autor: Robert Hodoši | 28.1.2019 o 13:58 | (upravené 30.1.2019 o 18:42) Karma článku: 0,00 | Prečítané:  63x

Ako rozmýšľajú sebeckí ľudia, pozrimesa na ta lesa.._:::_.._ 1st Greecky filozof at all <¨> jed en zo siedmich, koljko ich zostaLo..??.._ Eduard Rodos is doin' wellq_:::_

January 28, 2019

https://hodosi.blog.sme.sk/c/455383/pas2-pravopis-alternativny-slovensky-2-len-s-26-pismenami.html

=>iTOT<=
=> Táles z Milétu {630BC=>540BC}
==> _::_TaaLes_z_MiLeetu_::_
==> Prvue greeckue fiLozofq vwobec;; jEDen zo **siedmihj mudrcovq**.._ V gaLeeriyiq geeniovq maa vuehradyenee cjestnee miestoq.._ STojii totyigj na zacjiatkuq mnohuehj greeckuehj fiLozofovq ktorii poLogjiLi zaakladue ewroopskej kuLtuurueq.._ Vuenyikaa aj medzi **siedmimi mudrcmiq**, ako sa nyiekedue oznacjujuu vueznamnii Greeci zo zacjiatkuq 6th storocjiaq BC (prnl), ktorii opLuevaLi muudrostyouq a svojimi naazormiq poLogjiLi zaakLadueq angtickeeho hjaapanyiaq svetaq {**Posluuhjaj zaakonueq!!; Zahjovaavaj mieruq!!; Poznaj saam sebaq!!**}.._
==> O TaaLesovi nyevieme skoro nyicjq, ba nyemwogjeme doLogjitj anyi jedyinue spisq, ktorue bue boL napiisaL.._ Napriek tomu svojiim spraavanyiimq, Lepsjie povedanee tuem, cjo sa o nyom tradovaLo, jednoznacjnye urcjiL hjarakterq fiLozofaq a jeho uuLohuq v spoLocjnostyiq.._ Rozpraava sa, gje raz boL takue zahllbenue do pozorovanyiaq obLohueq, gje spadoL do studnyeq a vsjetciq sa mu posmievaLi.._ Zaarovenj vsjak predpovedaL mimoriadnu uuroduq oLiivq, skuupiL vsjetkue Lisueq na oLejq a potom ihj prenajiimaL za drahee penyiazeq, Len abue dokaazaL, ako Lyahko mogjno zbohatnuutj.._ FiLozofq je teda cjLovekq, ktoreeho druhii povagjujuu za smiesjneho, nyepraktickeeho, pretogje sa pahjtyii za cjiimsi nyedosiahnutyeLjnuem, aLe napriek tomu maa duhjovnue a ingteLektuaalnue nadhlyadtq.._ TaaLes povagjovaL za zacjiatokq vsjetkeeho voduq -- z vodueq vznyikLo vsjetkoq, premienya sa do nyej a zasa sa vracia, abue sa pripraviLo na novue zrodtq.._ Zemq je okruuhLa doskaq, pLaava na rozLyahLom oceaanyeq a zemetrasenyieq vznyikaa jej koLiisanyiimq na vLnaahjq.._
==> Zo zahjovanuehj spraavq mogjno usudzovatj, gje TaaLes urobiL zaavagjnee objavueq v geometriyiq:: zaoberaL sa vLastnostyamiq rovnoramengnuehj trojuhoLnyiikovq, dokaazaL z brehuq zmeratj  vzdyiaLenostjq Lodyiiq na moriq, zo sjkoLueq poznaame TaaLesovu vetuq o obvodovom uhLeq nadt priemeromq krugjnyiceq.._
==> SLaavuq si ziiskaL tuem, gje, pravdyepodobnye na zaakLadyeq vedomostyiiq, ktoree si osvojiL na svojej cestyeq do EGuepta, predpovedaL zatmenyieq SLngka, ktoree nastaLo 28th maajaq 585&.._ V tom cjaseq sa shjueLyovaLo k jednej z mnohuehj vojenq.._ TaaLes uudajnye uudajnye tyesnye predt zatmenyiimq poradyiL luedskemu kraaLyoviq KReezovi, abue pocjkaL so zacjiatkomq bitkueq.._ Potom vuehLaasiL, gje Mesiac, uctyievanue bohq Luedov, zakraatko zogjerie SLngko.._ Kedj sa spLnyiLi jeho slovaaq, nyepriatyeliaq sa v panikeq rozprrhjLi.._ jEDyinue mugjq dokaazaL viac nyegj ceLee vojskoq..._
==> V suucjasnostyiq je to pre naas tyagjkee pohjopitj, cjiim boLo TaaLesovo muesLenyieq novee a prevratnee.._ jE to samozrejmee, Lebo TaaLes uvagjuje podobnye ako mue a rovnakuem spwosobomq skuuma svetq okoLo sebaq.._ ALe Lyudyiaq v daavnej minuLostyiq, kam tyagjko dovidyiime, gjiLi v podyivuhodnom jednotnom svetyeq muetovq, ihj jednoduhjue gjivotq, bohoviaq a priirodaq tvoriLi jednotnue a harmonickue ceLokq.._ A tu prihjaadza TaaLes a pozeraa sa na kagjdodyengnuu skutocjnostjq novuemi ocjamiq, skuuma ju, a hoci esjtye tvrdyii, gje vsjetkoq je pLnee priirodnuehj bohovq, daimonovq, a domnyieva sa, gje aj hornyinueq majuu dusjuq.._ No pokuusja sa naajstj vnuutornee suuvisLostyiq zdangLivo rozdyieLnuehj javovq a podt povrhjomq veciiq hlyadaa skruetee, na prvue pohLyadtq nyevidyityeLjnee dyejeq.._ Nadt vhjodomq do posvaetnej vesjtyiarnyeq v DeLfaahj boL uudajnye naapisq:: **Poznaj saam sebaq!!** Mogjno povedatj, gje TaaLes boL prvue, kto sa nyiim asponj cjiastocjnye riadyiL.._ Kedj #PLatoon* v jednom zo svojihj sLaavnuehj diaLoogovq vLogjiL rovnakuu vuezvuq do uustq #Sokrat--ovi*, vedome rozviija #TaaLes--ovo* dyedyicjstvoq.._ Len kedj cjLovekq poznaa saam sebaq, je shjopnue ziiskatj muudrostjq a vuerovnanostjq.._
==> O nyiecjoq mLadsjiii #TaaLes--ov* gjiakq #ANaximangdros*, tyiegj rodomq z MiLeetu, sa nyeskwor pokuusiL o vuesvetLenyieq vsjetkeeho, cjo nacjrtoL #TaaLes*.._ DospeL tak k prvuem fiLozofickuem zaaveromq hodnuem tohto menaq.._
[]@&.._[]_::_@rhodosi[From_::_iTalesOnTea-blogspot.com]
Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

DOMOV

Siekelovci sa stiahli. La Casa de Slota prešla k právnikovi z kauzy emisie

Firma, ktorá vilu vlastní, dlhuje Trabelssiemu.

Stĺpček šéfredaktorky

Nech hanba po hlasovaní o kandidatúre Fica nie je kolektívna

Fico nie je jediným problémom voľby.

DOMOV

Voľba ústavných sudcov: Pozrite si možné scenáre vývoja (video)

Čo všetko sa môže v parlamente odohrať v utorok?


Už ste čítali?